POMOC PRAWNA

Opublikowano: 04.01.2016

Szanowni Państwo !

W okresie wakacyjnym notowana jest większa liczba przestępstw ,co powoduje wzrost liczby osób pokrzywdzonych przestępstwem. W związku z tym Stowarzyszenie  Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont” zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji na temat Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek wykonuje zadania  w ramach projektu realizowanego ze środków publicznych, opracowanego przez  Ministerstwo Sprawiedliwości. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oferuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem kompleksowe wsparcie prawne i psychologiczne, grupę wsparcia oraz dodatkowo szeroki wachlarz innych form pomocy. Pokrzywdzeni znajdujący się w trudnej sytuacji mogą liczyć na pomoc materialną w postaci bonów żywnościowych i towarowych, dopłat czynszowych i innych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o informowanie swoich klientów o możliwości skorzystania z oferowanej pomocy przez nasz Ośrodek, jak również zamieszczenie powyższej informacji na Państwa stronach internetowych. Zależy nam na tym, aby informacja dotarła do jak największej ilości osób potrzebujących. Wsparcie będzie udzielane stosownie do potrzeb, w pierwszej kolejności mieszkańcom Podkarpacia, natomiast aby skorzystać z pomocy należy zgłosić się do jednego z Ośrodków w Rzeszowie, Krośnie lub Przemyślu. Informacje o Ośrodkach znajdują się na stronie http://nowyhoryzont.eu.

Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie , Krośnie oraz Przemyślu z góry dziękują za pomoc w imieniu kadry oraz podopiecznych!

 

Dzień dobry,

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu. Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

 

Świadczymy następujące formy wsparcia:

1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów

2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej

3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych

8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń

9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o poinformowanie swoich klientów o formach oferowanej pomocy przez nasz Ośrodek, jak również zamieszczenie informacji na Państwa stronach internetowych. Bardzo nam zależy, aby informacja dotarła do jak największej ilości osób potrzebujących. W załączeniu przesyłamy ulotkę informacyjną, która zawiera czas pracy Ośrodków.

Osobą koordynującą projekt jest Pan Marek Brożek, w razie pytań

prosimy o kontakt: 605 289 682.

Z wyrazami szacunku,

Pracownicy  Pierwszego Kontaktu

Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krośnie

Tel.515 256 298, e-mail: nowyhoryzont.krosno@interia.eu

 

 


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA


Od 1 stycznia 2016 r. gminy mają obowiązek zapewnić nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. W związku z tym na terenie miasta Krosna będą funkcjonowały dwa punkty bezpłatnych porad prawnych.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się mieścił w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49 w pok. B 002.
Telefon kontaktowy  13 43 688 21 w. 29.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie  według następującego harmonogramu:

poniedziałek godz. 9.00 – 13.00  -  dyżur radcy prawnego
wtorek godz. 14.00 – 18.00   -  dyżur adwokata
środa godz. 9.00 – 13.00  -  dyżur adwokata
czwartek godz. 14.00 – 18.00  –   dyżur radcy prawnego
piątek godz. 9.00 – 13.00    I i III piątek oraz 29 kwietnia i 30 września 2016 r.
dyżur radcy prawnego,
II i IV piątek oraz 29 lipca i 30 grudnia 2016 r.  -  dyżur adwokata

 

Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10.

Telefon kontaktowy 13 47 43 903

 

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana będzie według następującego harmonogramu:

poniedziałek godz. 15.30 – 19.30
wtorek godz. 15.30 – 19.30
czwartek godz. 15.30 – 19.30
piątek godz. 15.30 – 19.30
sobota godz. 8.00 – 12.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. uzyskała zaświadczenie, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami Państwa,
 5. nie ukończyła 26 lat,
 6. ukończyła 65 lat,
 7. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła starty.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawa, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie zapewniana przez Gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o (Dz.U., poz. 1255).